Skip to content

De school is aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeerde handeling of opdracht van het personeel. Leerkrachten zijn hier op school voor verzekerd.
De ouders zijn aansprakelijk voor het veroorzaken van letsel door hun kind bij een ander kind. Dit geldt niet a Ileen voor school, maar ook voor thuis. U moet daarom zelf een WA-verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld: als door een duw van uw kind een bril van een ander kind kapot gaat, wordt u aansprakelijk gesteld en uw WA-verzekering vergoedt de onkosten.

 

Bellen:

U kunt de school dagelijks bereiken vanaf 8:00 uur tot ongeveer 16:30 uur.
Op woensdag is de school bereikbaar vanaf 8:00 uur tot ongeveer 14:30 uur.

Telefoonnummer: 010 – 414 46 96

De school heeft een samenwerking met de bibliotheek. Bij de bibliotheek worden regelmatig collecties met boeken geleend.

Naast de gewone voortgangsbesprekingen is er gelegenheid om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte te bespreken in een breed overleg. Hierbij zijn (indien nodig) aanwezig:  de Intern Begeleider, de psycholoog, de maatschappelijk werker, wijkteammedewerker,  de groepsleerkracht en de schoolarts.

U wordt op de hoogte gebracht van het gesprek en uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Is dit niet mogelijk dan wordt u geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Soms gaan groepen naar een museum of hebben een activiteit buiten de school.  Het vervoer wordt door school geregeld. We vinden het fijn wanneer ouders bij deze activiteiten willen helpen.

De directeur kan maximaal 1 O dagen extra verlof geven voor gewichtige omstandigheden en/of religieuze feestdagen. Voor extra vakantie mag de directeur geen vrij geven. Alle afspraken over verlof/ verzuim zijn opgenomen in het verzuimprotocol van de school. Deze is op de website van school terug te vinden.

Voor vakantiedoeleinden mag alleen buiten de schoolvakanties vrij gegeven worden door het speciale beroep van de ouders (maximaal 1 O dagen). Deze dagen mogen bovendien niet in de eerste twee lesweken van een schooljaar vallen.

Van de ouders wordt verwacht dat een schriftelijke aanvraag zo vroeg mogelijk bij de directie van de school wordt ingediend (uiterlijk 1 maand van tevoren).

Als ouders, ondanks het feit, dat de directie van de school geen toestemming heeft gegeven, toch extra vakantieverlof opnemen, moet dit altijd door de directie gemeld worden als ongeoorloofd schoolverzuim.

De leerplichtconsulent van de gemeente Rotterdam zal dan de noodzakelijke acties ondernemen. Dit kan leiden tot een proces verbaal en een boete.

Als u extra verlof vanwege het speciale beroep aanvraagt, moet er ook een werkgeversverklaring bij. Voor bijzondere gebeurtenissen, zoals huwelijk, overlijden, ernstige ziekten moet u eveneens extra verlof vragen.

Mocht u het niet eens zijn met het besluit van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar kunt u in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

De school verzorgt iedere dag (behalve woensdag) een gezonde lunch met brood, fruit en melk.  Wij besteden veel  aandacht aan gezond eten en drinken.  De kinderen mogen tijdens de kleine of de grote pauze eten. Daarbuiten niet. Kauwgum is verboden; dit geldt ook voor koolzuurhoudende dranken en/of energydranken.

Alle leerlingen hebben 2 maal per week gymnastiek. Wij verzorgen de sportkleding, wel willen we graag dat ieder kind sportschoenen bij zich heeft. Tijdens de gymles mogen de kinderen geen sieraden dragen, wij adviseren u om op de dagen dat uw zoon/dochter gymnastiek heeft de sieraden thuis te laten.

In het schoolgebouw bevindt zich “Het Glazen Huis”. In deze ruimte worden er door de leerlingen planten gekweekt, wordt er gekookt, wordt er techniek gegeven, vinden de ateliers plaats.

Dit alles in het bijzondere onderwijsconcept waarbij de ervaring, het doen, centraal staat.

Soms wordt op school hoofdluis aangetroffen. De ouders krijgen bericht en worden verwezen naar de apotheek of drogist. Als u thuis hoofdluis constateert, belt u dan even de school?

Dieren zijn op school om hygiënische of veiligheidsredenen niet toegestaan.

De leerlingen kunnen tijdens schooltijd gebruik maken van onze huiskamer. Hier is altijd een collega aanwezig die de leerling kan helpen bij datgene dat er speelt. Reden om naar de huis­kamer toe te mogen zijn divers. Denk aan: het afmaken van werk, uitpraten van een ruzie, beloning, etc.

De inspectie van het onderwijs heeft onze school in april 2022 bezocht. De kwaliteit van ons onderwijs werd voldoende bevonden.

Hoofdbedekking is met zwemmen en gymnastiek niet toegestaan. Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.

Als kinderen onder schooltijd ziek worden, wordt contact opgenomen met ouders/verzorgers. Meestal geldt dat kinderen die ziek zijn niet op school horen, maar thuis moeten uitzieken.

Voor medicijngebruik en medisch handelen onder schooltijd heeft CSBO Bergkristal een protocol medisch handelen. In dit protocol kunt u lezen hoe wij op CSBO Bergkristal omgaan met ver­strekken van medicijnen en het verrichten van medische handelingen aan en bij kinderen.

Het protocol kunt u vinden op onze website.

We raden het meenemen van kostbare privé spullen af. Kettingen moeten bij gymnastiek ingeleverd worden. MP3’s, IPad of computerspelletjes zijn niet toegestaan op school.

Messen of voorwerpen die scherp zijn, worden direct ingenomen. Ouders worden op de hoogte gebracht.

Mobiele telefoons worden tijdens de lestijden bewaard in het kluisje van de leerkracht. Wanneer er tijdens de lestijden toch een mobiele telefoon wordt gezien wordt deze ingenomen en aan het eind van de schoolweek teruggegeven.

Fietsen mogen in of tegen de fietsenrekken staan. De fietsen worden niet tegen de school geparkeerd. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.

Eén keer in de week (vrijdag) krijgt u een nieuwsbrief van ons. Wij willen u op deze manier op de hoogte houden over tal van zaken die op school afspelen. U moet hierbij denken aan de uitstapjes, leuke feesten, CV dagen van de leerkrachten en verjaardagen van leerlingen. Tevens krijgt u een overzicht van de activiteiten in een kalender.

Tevens is er een schoolapp die u kunt downloaden (Concapps). De laatste informatie van school kunt u ook via deze app ontvangen.

lk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van 7 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd en hebben alle school-besturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is, dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het bestuur van PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basis- ondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben alle Rotterdamse basisscholen voor het eerst verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Op veel scholen is het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel inmiddels geactualiseerd. Het gecomprimeerde schoo/ondersteuningsprofie/ is voor ouder(s)lverzorger(s) in te zien op de (schoof)website en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoof website.

Kinderen mogen niet gepest worden. Op school wordt hier veel aandacht aan besteed. Mocht uw kind thuis vertellen, dat het last heeft van een leerling of leerlingen, ook op weg naar of van school, wilt u dit dan direct melden? Verdere afspraken over pesten zijn opgenomen in ons pestprotocol. Deze is in te zien op school.

Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samen­werkingsverband waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het 580 en 50 (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan een 580- of 50-school een leerling niet aannemen. Basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Ouder(s)I verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporotterdam.nl).

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden.

Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een beslissing van een school, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school. Als er samen met school geen passende oplossing gevonden kan worden, kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden of kan aan de landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering een oordeel gevraagd worden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere school aan te melden, als ze niet tevreden zijn over de eerste school. Wanneer ouder(s)/ verzorger(s) hun kind op een andere school aanmelden, krijgt die school de zorgplicht.

AdresPPO
PPO Rotterdam
Postbus 22171
3003 DO Rotterdam
info@pporotterdam.nl

Hoofdkantoor
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
010- 303 14 00

In de maanden november en juni wordt u uitgenodigd om met de leerkracht van uw zoon/ dochter te praten over de vorderingen op school. De gesprekken vinden ‘.s middags na schooltijd of ’s avonds plaats. Wij vragen u vriendelijk om bij verhindering op tijd de afspraak te verzetten.

In en om het gebouw mag niet gerookt worden

Een keer in het jaar komt de fotograaf op school. Dit schooljaar staat de fotograaf gepland op 21 maart. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de precieze datum.

De schoolmaatschappelijk werker werkt vanuit en voor de school. Als wij het nodig vinden met contact op te nemen, zullen wij dat doen, maar u mag ook de school bellen met allerlei vragen die u bezig houden. Als de maatschappelijk werker zelf u niet kan helpen, kan zij u wel de weg wijzen.

Op school is een school plan aanwezig. U kunt dit altijd inzien.

Leerlingen op onze school kunnen gebruik maken van de voorzieningen van de Jeugdtandverzorging. Regelmatig vinden controles op het gebit plaats.
De kinderen worden door medewerkers van Mondzorg voor kids opgehaald voor controle.

Het telefoonnummer van Mondzorg voor kids Rotterdam is: 010 – 214 07 33.

leder jaar organiseren wij in de maand april de Koningsspelen als sportdag voor onze leerlingen.

De school begint om kwart voor 9. Als een kind telkens te laat komt, wordt er contact opgenomen met de ouders. Wanneer dit niet helpt wordt er een melding gedaan bij Leerplicht. Dit staat verder omschreven in ons verzuimprotocol.

Dit mag niet voorkomen. U weet ongeveer hoe laat uw kind thuis kan komen. Als dit later wordt kunt u zich, heel begrijpelijk, ongerust maken. Wilt u dan de school bellen? Als uw kind wat langer op school moet blijven om te helpen, iets af moet maken of voor een gesprekje moet blijven, dan neemt de leerkracht hierover eerst contact met u op. Als u hierover klachten heeft, meteen a.u.b. de school bellen.

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen vanuit de scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • Psychisch en fysiek geweld
  • Discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08:00-17:00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Bij ziekte van uw kind vragen wij u om dit ons voor kwart voor 9 te laten weten. Als wij om kwart over 9 niets van u hebben vernomen dan nemen wij contact met u op.
De verdere procedure staat omschreven in ons verzuimprotocol. Deze kunt u op de website terug vinden.

In het geval van een zieke meester of juf zullen wij in eerste instantie dit oplossen door een andere collega de groep over te laten nemen. Als een ziekte langer duurt zal er een vervanger vanuit de stichting worden gevraagd dit te doen.

In een enkel geval zal er voor gekozen worden om de groep te verdelen over de andere groepen

De groepen 3/4 en 4/5 zwemmen om de week op woensdagochtend van 11 :30-12:00 uur.

Back To Top