Skip to content

Veel kinderen hebben moeite met de concentratie en zijn snel afgeleid. Wij creeren daarom een zo rustig mogelijke leeromgeving. Wij leren de kinderen om rekening te houden met anderen. Verder is ons gebouw aangepast aan de moderne eisen van goede onderwijsvoorzieningen. Wij vinden een positieve, warme sfeer belangrijk waarbij veiligheid voorop staat.

a. De lokalen

In de lokalen zijn plekken waar de kinderen kunnen samenwerken. Er zijn afgescheiden hoeken voor kinderen die snel afgeleid zijn. De leerlingentafels kunnen zodanig neergezet worden, dat kinderen individueel, in kleine groepen of als klassikale groep kunnen werken. De inrichting van de lokalen en ruimten wordt zoveel mogelijk rustig gehouden (prikkelreductie). Wel wordt er een uitdagende leeromgeving gecreëerd in de hoeken.

b. Groepering van de kinderen

We plaatsen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. Dat betekent niet dat ze allemaal op hetzelfde niveau met de leerstof bezig zijn. Elk kind werkt op zijn eigen niveau in de groep. Met rekenen kan het zijn dat het voor een bepaald vak naar een andere groep gaat.

c. Rooster

Er is in het ritmisch weekrooster rekening gehouden met afwisseling tussen inspannende  en ontspannende activiteiten, waarbij praktisch bezig zijn centraal staat. In de dagelijkse activiteiten zit een min of meer vast patroon dat voor de kinderen herkenbaar is.
Tot dat vaste patroon behoren ook bepaalde momenten dat de kinderen zelf kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Ook de indeling van de pauzes en overblijven is gestructureerd. Al deze maatregelen zijn erop gericht te bewerkstelligen dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn, wat hen te wachten staat.

d. Werkvormen

Al vanaf de jongste groepen kiezen we voor werkvormen waarbij de kinderen leren samenwerken. Ze zitten daarom meestal in viertal/en.

e.Dan nog …

Op C.S.B.O. Bergkristal wordt er voor ieder kind een eigen leerlijn uitgezet. We volgen nauw­keurig of een kind de gestelde streefdoelen behaalt. Het onderwijs dat gegeven wordt is steeds in ontwikkeling, waarbij we ook kritisch kijken naar het aanbod en hoe het wordt aangeboden. We hanteren voor iedere groep de Kerndoelen. Dat wil zeggen dat we ernaar streven op alle kennisgebieden de leerstof aan te bieden die daarvoor minimaal vereist is.
We proberen alle kinderen zoveel mogelijk te leren. Hierbij blijft het uitgangspunt wat het kind aankan. Om zo optimaal mogelijke te kunnen presteren werken wij ook aan leerhouding, sociaal gedrag en zelfvertrouwen.
Deze ontwikkeling volgen wij in een apart volgsysteem. Leerlingen die ondanks het werken in het juiste arrangement, niet voldoende ontwikkelen kunnen daarvoor tijdelijk hulp buiten de groep krijgen, RT. Uiteraard wordt dit met u besproken en is er een duidelijk begin ­en eindpunt.
Wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een leerling dan kan het kind ingebracht worden in een Breed Overleg. Hierbij is een schoolarts aanwezig alsmede een medewerker
van PPO Rotterdam, de schoolmaatschappelijk werker en de intern begeleider. Wanneer uw kind wordt besproken wordt hiervoor altijd uw toestemming gevraagd. Ook kunt u als ouder bij het overleg uitgenodigd worden.

Back To Top